Pogoji poslovanja

Splošni prodajni pogoji podjetja Marex d.o.o. št.1/2021

 

I. Veljavnost pogojev

1.1.Ti splošni prodajni pogoji urejajo vse obligacijske odnose in so sestavni del prodajnih poslov med podjetjem Marex d.o.o., Gasilska cesta 27, Grosuplje, Slovenija (v nadaljnjem besedilu – prodajalec)  in kupci (v nadaljnjem besedilu – kupec)  blaga, izdelkov in storitev iz njegovega prodajnega programa (v nadaljnjem besedilu – blago).

1.2. Ti Splošni prodajni pogoji so vključeni v vsa razmerja med prodajalcem in kupcem, razen  v kolikor kupec izrecno s pisno izjavo ni zavrnil njihove uporabe in,  če se prodajalec in kupec za posamezen primer nista dogovorila drugače. V dvomu se za drugačen dogovor štejejo samo dogovori v pisni obliki.

1.3. Ti splošni prodajni pogoji prevladajo nad nakupnimi pogoji kupca, razen če se kupec in prodajalec pisno ne dogovorita drugače.

 

II. Prodajni program

2.1. Prodajni program prodajalca obsega blago, ki je navedeno na uradnih dokumentih (ceniki, prospekti,…) in spletni strani prodajalca.

2.2. Prodajalec lahko brez vnaprejšnjega obvestila v prodajni program uvede novo blago ali določeno blago izloči iz prodajnega programa, dolžan pa je izvesti dobavo blaga, katerega naročilo je bilo kupcu že potrjeno.

 

III. Povpraševanje, ponudbe in naročilo

3.1. Prodajalec šteje, da je povpraševanje ustrezno za pripravo zavezujoče ponudbe, če vsebuje vse podatke, ki so potrebni za izvedbo dobave blaga, še posebej, a ne izključno: količino, opis s podrobno tehnično specifikacijo, kakovost, tip, specifične lastnosti, zahtevane garancije in certifikate, načrte, opis nameravane uporabe blaga, prioritete dobave,… ter kraj, čas in način izvedbe pričakovane dobave blaga oz. storitve.

3.2. Prodajalec posreduje kupcu ponudbo oz. predračun na osnovi povpraševanja kupca, ki vsebuje opis, količino, ceno, način plačila in okvirno predviden dobavni rok blaga. V ponudbi so lahko navedena odstopanja od zahtev po povpraševanju kupca s predlaganimi alternativami, katere pa mora kupec v svojem naročilu nedvoumno potrditi in se smatrajo kot sprememba povpraševanja

3.3. Ponudbe brez popolnega pisnega naročila kupca so za prodajalca neobvezujoče.

3.4.Telefonsko naročilo je veljavno samo v primeru, da prodajalec naknadno pošlje pisno potrditev naročila – Potrdilo naročila.

3.5. Prodajalec zagotavlja dobave po pogojih iz ponudbe oziroma predračuna samo v primeru prejema naročila v času veljavnosti ponudbe oziroma predračuna.

3.6. Šteje se, da je naročilo popolno, če vsebuje vse podatke, ki so potrebni za izvedbo dobave blaga, še posebej, a ne izključno: količino, opis s podrobno tehnično specifikacijo, kakovost, tip, specifične lastnosti, zahtevane garancije in certifikate, načrte, nameravano uporabo blaga, prioritete dobav, eksplicitno potrditev oz. zavrnitev ponujenih alternativ ter kraj, čas in način izvedbe pričakovane dobave blaga oz. storitve. Če kateri od podatkov manjka, se šteje, da sta se stranki v tem delu dogovorili za standardni opis in lastnosti blaga v prodajnem programu prodajalca. Prodajalec v tem primeru priloži blagu standardno dokumentacijo proizvajalca blaga.

S strani kupca v naročilu nepotrjeno ali zavrnjeno blago po ponudbi prodajalca v potrditvi naročila ne bo vključeno.

3.7. Dobave blaga prodajalec izvede na podlagi pisnega naročila kupca v katerem se sklicuje na številko ponudbe oziroma predračuna prodajalca in  svoje pisne potrditve naročila – Potrditev naročila-  v katerem je tudi sklic na te ‘Splošne prodajne pogoje podjetja Marex d.o.o.’.

Prodajalec si pridržuje pravico, da naročilo kupca potrdi ali zavrne v roku 30 dni. Med tem rokom je naročilo za kupca obvezujoče.

Po prejemu naročila mora kupec prodajalcu vrniti podpisano Potrditev naročila v roku 3 delovnih dni. Šteje se, da se kupec strinja s Potrditvijo naročila prodajalca, če mu v roku 3 dni od njenega prejema ni pisno nasprotoval.

 

IV. Definicija delovnega dneva

4.1. »Delovni dan« pomeni časovno obdobje 9 zaporednih ur od 07:00 do 16:00 ure istega dne, razen sobote, nedelje, državnih praznikov in dela prostih dni po vsakokrat veljavni zakonodaji v Republiki Sloveniji.

 

V. Cene in plačilni pogoji

5.1. Blago, za katerega prodajalec potrdi naročilo, se mora dobaviti po ceni, ki je veljala v času naročila. Dogovorjena cena velja za pogoje dogovorjene v potrditvi naročila. Prodajalec ima pravico spremeniti dobavne pogoje (vključujoč tudi ceno) v primeru kakršnekoli spremembe v količinah, kakovosti, načinu dostave oziroma prevzema, specifičnih lastnosti ali  neizpolnjevanja obveznosti s strani kupca ali spremenjenih pogojev dobave  proizvajalca. Prodajalec ima prav tako pravico do povrnitve vseh nastalih stroškov in morebitne škode zaradi spremembe naročila kupca.

5.2. Vse cene so cene FCA skladišče prodajalca, razen če je dogovorjeno drugače. V vseh primerih se za definiranje paritete uporabi najnovejša izdaja INCOTERMS, ki se uporabljajo v ponudbah, potrditvah naročil in računih ter pri definiranj prehoda nevarnosti.

5.3. Vse dajatve vključno z davki, carino, pristojbinami…, so strošek kupca, če ni v Potrditvi naročila dogovorjeno drugače.

5.4. Običajni plačilni rok je 30 dni od dneva izdaje računa ali dobave za blago in 15 dni za storitve, brez odbitka, v valuti EURO. Kupec je dolžan v roku 8 dni po prejemu Potrditve naročila ali podpisu pogodbe predložiti ustrezno zavarovanje plačila, ki ga potrdi prodajalec.

5.5. V primeru drugačnih plačilnih pogojev od navedenih v točki 5.4., zapisanih v Potrditvi naročila ali v sklenjeni pogodbi med prodajalcem in kupcem, veljajo pogoji določeni v Potrditvi naročila ali v pogodbi.

5.6. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko je denar na računu prodajalca.

5.7. Prodajalec ima pri zamudah plačil s strani kupca pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in vse stroške, ki jih ima v povezavi z izterjavo plačila.

5.8. Dokončni obračun se opravi po končnem prevzemu blaga v okviru posameznega naročila.

5.9. Standardna embalaža za cestni prevoz je vključena v ceno, transportne stroške do kupca in drugo transportno embalažo zaračunava prodajalec posebej glede na navedeno v ponudbi oz. potrditvi naročila. Vse nestandardne zahteve glede embalaže kupca so stvar dogovora s prodajalcem ob plačilu dodatnih stroškov in sprejemu kupca.

5.10.  Strošek dostave kupcu se zaračuna skladno z vsakokratnim veljavnim cenikom podajalca.

5.11. Za palete ter embalažo uporabljeno pri embaliranju blaga prodajalec kupcu zaračuna strošek po vsakokratnem veljavnem ceniku. V primeru vračila nepoškodovanih palet prodajalec izstavi kupcu dobropis.

 

VI. Dobavni roki

6.1. Informativni dobavni roki so navedeni v ponudbi oziroma predračunu prodajalca.

6.2. Rok dobave določita prodajalec in kupec sporazumno ob vsakem posameznem naročilu. Končni dobavni rok je določen v potrditvi naročila, ki ga prodajalec pošlje kupcu. Dogovorjeni rok dobave velja v primeru, če kupec izpolni svoje obveznosti po dogovoru (dodatne informacije glede blaga, izmere, načrte,…) v zato definiranem času, ki ga zahtevajo prodajalčevi dobavitelji. V nasprotnem primeru ima prodajalec pravico spremeniti pogoje iz te potrditve naročila in določiti nove pogoje dobave.

 6.3. V primeru, da kupčevo neizpolnjevanje njegovih obveznosti lahko povzroči zamudo 2 ali več tednov glede na določene dobavne roke, še posebej kar zadeva kupčevo zamudo pri plačilu, pozno pošiljanje ali napačnih podatkov ali druge informacije (tudi morebitne potrditve lastnosti blaga), ki jih mora priskrbeti kupec:

– ima prodajalec pravico do enostranske ponovne opredelitve novih dobavnih rokov

– ima prodajalec pravico, da od kupca zahteva plačilo stroškov v znesku 0,5%  od vrednosti naročila v obsegu, ki se nanaša na neizpolnjene obveznosti kupca

6.4. V primeru, da kupčevo neizpolnjevanje njegovih obveznosti lahko povzroči zamudo 90 dni od prvotno določenega dobavnega roka, ima prodajalec:

– pravico do preklica pogodbe in/ali

– pravico do ponovne opredelitve cene in pogojev dobave in/ali

6.5. Prodajalec kupca na primeren način (e-pošta, fax, telefon,…) obvesti, ko je blago pripravljeno za odpremo.

6.6. Prodajalec si v primerih višje sile, zastojev v proizvodnji, strojeloma in drugih izrednih okoliščinah pri prodajalcu ali njegovih dobaviteljih, pridržuje pravico do podaljšanja roka za izvedbo naročila za čas, ki je enak trajanju teg izrednega dogodka. O tem pisno obvesti kupca.

6.7. Prodajalec si izrecno pridržuje pravico do delnih izpolnitev naročila in ustavitve bodočih dobav v primeru neizpolnjevanja obveznosti s strani kupca.

 

 VII. Prevzem blaga in primopredaja

7.1. V primeru prevzema  v poslovnih enotah prodajalca mora kupec prevzeti blago količinsko in kakovostno pred nakladanjem na prevozno sredstvo. Kupec mora napovedati prevzem najkasneje 2 dni pred predvidenim prevzemom. V primeru lastnega prevoza mora kupec zagotoviti ustrezno prevozno sredstvo za prevoz glede na dimenzije/maso blaga, sicer ima prodajalec pravico zavrniti naklad.

Prenos tveganja je opredeljen na način, da tveganje propada, izgube ali poškodovanja blaga (pošiljke) preide na kupca v trenutku izročitve pošiljke prevozniku, če dostavo organizira prodajalec; v primeru lastnega prevzema pa v trenutku, ko je pošiljka naložena na prevozno sredstvo kupca.

7.2. O transportnih poškodbah je potrebno napisati zapisnik, ki ga podpišeta prevoznik in prejemnik blaga. Poškodovano blago je potrebno fotografirati. Reklamacijo s fotografijami je kupec dolžan posredovati prodajalcu najkasneje v roku 48 ur. V kolikor kupec ni pravočasno in pravilno reklamiral napak, se šteje reklamacija kupca kot neutemeljena. V primeru vidnih poškodb, ki so obstajale že pred raztovarjanjem blaga, mora kupec posredovati fotografije poškodovanega blaga pred raztovarjanjem in poškodbe zabeležiti na dokument (dobavnica, CMR,…), ki ga podpišeta voznik tovornjaka in kupec.

7.3. Kupec mora pri raztovoru upoštevati navodila prodajalca.

7.4. V primeru zamude pri prevzemu blaga pride nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca z dnem, ko kupec pride v zamudo.

7.5. Blago, vrnjeno prodajalcu, ne sme imeti drugih poškodb kot reklamiranih ter mora biti vrnjeno prodajalcu v originalni embalaži v dogovorjenem roku.

7.6. Vračilo blaga, ki je naročeno po želji kupca, ni možno.

V primeru vračila blaga iz zaloge prodajalec kupcu zaračuna 10% manipulativnih stroškov oz. skladno z višino stroškov, ki jih za vračila zaračunavajo dobavitelji posameznega trgovskega blaga.

7.7. V primeru sprememb s strani kupca glede terminov in obsega prevoza/prevzema blaga ima prodajalec pravico, da zaračuna 200 EUR na tovornjak in vse dejanske stroške in škodo (glede na Konvencijo CMR, npr. ‘ čakalni avtodan’,…itd.).

7.8. Standardni način raztovora blaga do dolžine 6 metrov je z viličarjem, ki ima ustrezno nosilnost in zunanjo širino vilic vsaj 1.5m. Pri daljših tovorih pa je potrebno izvesti raztovarjanje skladno z navodili prodajalca ali proizvajalca blaga.

7.9. Vidne napake mora kupec ugovarjati nemudoma oziroma v osmih dneh po prevzemu blaga. V trgovskem prometu veljavna pravila o preiskavi blaga in grajanju napak ostanejo veljavna. Če v osmih delovnih dneh po dospetju blaga na dogovorjeni kraj ni podana reklamacija blaga, se šteje, da je blago sprejeto.

7.10. Če kupec ne prevzame blaga v roku 5 dni od opisnega obvestila, da je blago pripravljeno za prevzem, ima prodajalec pravico zaračunati 0,5 % prodajne vrednosti blaga, ki je pripravljeno za prevzem, za vsak začeti teden zamude, kot tudi vse druge zabeležene dejanske stroške, ki jih je utrpel prodajalec zaradi kupčeve zamude pri prevzemu blaga. V primeru zamujenega prevzema blaga se tveganje zaradi nenamerne poškodbe ali uničenja blaga prenese na kupca na dan zamude kupca za prevzem.

7.11. Če kupec blaga ne prevzame v roku 14 dni od prvotno dogovorjenega dobavnega roka, ima prodajalec pravico, da zahteva plačilo za polno vrednost blaga v sklopu dogovorjenih pogojev plačila, ki se začne šteti od prvotno dogovorjenega dobavnega roka. Šteje se,  da je prodajalec blago pravilno predal in na osnovi tega lahko izstavi račun kupcu s plačilnimi pogoji iz potrditve naročila.

7.12. Po končanju vseh pogodbenih del v primeru izvajanja storitev ali gradbenih del v okviru projektov, prodajalec poda izjavo z vpisom v gradbeni dnevnik, da so pogodbena dela izvršena in o tem pisno obvesti kupca.

7.13. Dostava prodajalca se izvaja s kombiji in kamioni na območju Slovenije v okviru delovnih dni. Pogoji hitre dostave pošiljk je predmet posebnih dogovorov med prodajalcem in kupcem.

 

VIII. Pridržek lastninske pravice

 8.1 Vsaka dobava ostane do popolnega plačila kupca vključno s stranskimi terjatvami, kot so obresti in stroški, lastnina prodajalca ne glede na njihov temelj. Kupec je dolžan blago, na katerega ima prodajalec lastninski pridržek, shraniti ločeno in jo ustrezno skladiščiti ter zavarovati.

8.2. V primeru, da kupec ravna v nasprotju s Potrditvijo naročila ali sklenjeno pogodbo, zlasti  v primeru zamudi  plačil, je prodajalec upravičen blago vzeti nazaj. S tem se ne šteje, da je prodajalec odstopil od pogodbenega razmerja, razen če tega izrecno ne izjavi v pisni obliki.

8.3. Lastninski pridržek prodajalca se nanaša tudi na izdelke, ki nastanejo z obdelavo ali predelavo. Pri predelavi, spajanju ali mešanju blaga, za katerega velja lastninski pridržek, z drugim materialom, pripada prodajalcu solastništvo na tako nastalih izdelkih sorazmerno z vrednostjo dobave prodajalca v primerjavi z vrednostjo ostalega materiala. Kupec se v vseh navedenih primerih šteje kot hranitelj in je dolžna sodelovati pri vseh ukrepih, ki so potrebni ali koristni za zaščito lastnine prodajalca.

8.4. Če tretje osebe na blagu, za katerega velja lastninski pridržek, ustanovijo ali želijo ustanoviti pravico, mora kupec to takoj sporočiti prodajalcu, v nasprotnem primeru pa je odškodninsko odgovoren za posledice.

 

IX. Jamčevanje za napake in garancija

9.1. Lastnosti blaga so določene s potrditvijo naročila in s tehničnimi proizvodnimi možnostmi dobaviteljev prodajalca. Pri blagu iz serijske proizvodnje značilne za panogo, znotraj meja določenih s standardi,  ne predstavljajo napak, za katere velja jamstvo.

9.2. Jamstvo podajalca začne veljati v trenutku, v katerem tveganje za blago preide na kupca in preneha 6 mesecev po tem trenutku, če ni z pisnim dogovorom določeno drugače.

9.3. Za blago, ki ga je prodajalec kupil pri svojih dobaviteljih  odgovarja samo v okviru garancijskih pogojev svojih dobaviteljev oz. proizvajalcev.

9.4. Kupec je dolžan vsako blago takoj po dobavi pregledati. Ugotovljene napake je treba pisno sporočiti prodajalcu v roku 8 dni po prejemu pošiljke, ostale napake pa takoj po odkritju, vsekakor pa v garancijskem roku, sicer je jamstvo izključeno.

9.5. Če kupec napake ne prijavi ali če kupec blago obdela ali predela ali pomeša z drugim blagom, se šteje, da je dobavo potrdil brez zadržkov.

9.6. Prijava napake kupca ne odvezuje obveznosti plačila in kupca ne upravičuje, da zavrne druge dobave iz zadevne ali druge pogodbe oz. naročila.  V primeru nestrokovnega ravnanja z dobavo ter nestrokovne obdelave in predelave blaga so vsakršni zahtevki do prodajalca izključeni.

9.7. V primeru upravičene reklamacije, bo prodajalec potrdil obstoj napake in podal odločitev, da bo blago po dogovorjeni ceni vzela nazaj ali ob vračilu blaga dobavila nadomestno ustrezno blago ali napako na blagu popravil. Stroške popravila napake s strani kupca bo  prodajalcev povrnil samo v primeru, da je prodajalec predhodno s tem soglašal.

9.8. Ugovor kupca v zvezi z jamčevanjem in garancijo ni veljaven pri kupčevih posegih, popravilih ali poskusih popravil ter tudi v primeru, če to stori nepooblaščeni tretji. Prodajalec jamči za popravila, izvedena z njegove strani. Nadomeščeni deli  preidejo v last prodajalca.

9.9. Če prodajalec ni pripravljen na nadomestno izpolnitev ali je ni v stanju uresničiti ali če se njegova tretjič izvedena popravila izkažejo za neučinkovita, je kupec upravičen odstopiti od pogodbenega razmerja ali zahtevati znižanje dogovorjene kupnine.

9.10. Iz jamčenja in garancije so izključeni elementi ali deli elementov, ki so podvrženi hitri obrabi ali poškodbi in izdelki, ki niso bili vzdrževani v skladu z veljavnimi navodili prodajalca ali proizvajalca.

9.11. Iz jamčenja in garancije so izvzeta odstopanja, ki so posledica neupoštevanja zaporedja in lokacije  uporabe blaga (montaže na objektu), ki je določena s stani prodajalca in opredeljena z oznakami danimi na dokumentih proizvajalca oz. označena na samih proizvodih (oznaka serij, sarž, ipd.).

9.12. Breme dokazovanja napak v vsakem primeru nosi kupec. Če kupec od prodajalca zahteva, da je potrebno opraviti ogled in se na tem ogledu ugotovi, da je prikazovanje napak oz. reklamacija neupravičena, mora kupec povrniti prodajalcu stroške ogleda in nastalo škodo.

9.13. Prodajalec izrecno izključuje  vse posledične škode, ki zaradi reklamacije blaga nastanejo osebam ali na strojih (zlasti škode zaradi prekinitve poslovanja), izgubljeni dobiček ali škode tretjim osebam in tako ne odgovarja oziroma odgovarja samo, če napaka temelji na nameri ali hudi malomarnosti; odgovornost prodajalca pa je v tem primeru vrednostno omejena na neto znesek računa dobave blaga z napako.

9.14. Jamstvo ne velja za izdelke, poškodovane med prevozom, zaradi nestrokovne uporabe (montaže,…) ali uporabe pod pogoji, ki so neskladni glede na podatke iz povpraševanja in v primeru neupoštevanja prodajalčevih ali proizvajalčevih navodil.

9.15. V primeru zamude pri prevzemu blaga po krivdi kupca, začne teči garancijska doba z dnem, ko kupec povzroči zamudo.

9.16. Če bi odprava napake zahtevala pretirane stroške oz. je tehnično neizvedljiva, je kupec upravičen odstopiti od pogodbenega razmerja in zahtevati znižanje dogovorjene kupnine.

9.17. Posebne oblike jamstev so mogoče le na podlagi posebne zahteve, ki mora biti navedena že v samem povpraševanju s strani kupca in nato potrjena s strani prodajalca na podlagi pisnega dokumenta proizvajalca.

9.18. Prodajalec jamči za kakovost blaga npr. odstopanje barvnega tona površine blaga (pločevine) skladno s standardi na podlagi katerih je proizvajalec blago proizvedel in podatek o uporabljenih standardih tudi priložil blagu v obliki certifikata.

Analogno to velja tudi za ostale karakteristike blaga kot so debelina osnovnega materiala pločevine, geometrijske tolerance pločevine ali panelov, debelina in tolerance debeline cinka, mehanske karakteristike pločevine glede na tip blaga in podobno.

Prav tako ne morejo biti predmet reklamacije estetske napake določenih proizvodov (npr. paneli z ALU folijo na spodnji strani, oprijem lepila od folije na panelih,…), ki so dobavljeni in zmontirani brez predhodne pisne zahteve po estetskem izgledu v fazi naročila.

Blago z uporabljeno zaščitno folijo mora biti skladiščeno skladno z navodili proizvajalca. Folija mora biti odstranjena takoj po izvedeni montaži.

9.19. Predpostavka za vsakršno jamstvo prodajalca,  je predhodna izpolnitev obveznosti kupca.

 

X. Odgovornost

10.1. Prodajalec ne nosi odgovornosti za kakršnokoli zamudo pri izpolnitvi ali za neizpolnitev obveznosti iz naročila oz. pogodbe s kupcem, v kolikor je zamuda pri izpolnitvi ali neizpolnitev posledica vzrokov izven njegove razumne kontrole in do njih pride brez krivde ali malomarnosti, vključujoč, brez omejitev, nezmožnost dobaviteljev, podizvajalcev in špediterjev ali prodajalca, da izpolnijo svoje obveznosti. V takih primerih bo prodajalec kupcu posredoval takojšnje pisno obvestilo, z vsemi podrobnostmi o nastanku in razlogih. Datumi izpolnitve obveznosti se podaljšajo za čas, izgubljen zaradi nastanka takšnih razlogov.

10.2. Prodajalec ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi nastala kupcu kot posledica njegovih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, še posebej zaradi nepravilnih ali nenatančnih podatkov, specifikacij ali katerihkoli drugih informacij, posredovanih s strani kupca v času od povpraševanja naprej in ima pravico zahtevati povračilo vseh morebitnih stroškov, izgub ali škode. Kupec odgovarja prodajalcu za vso nastalo škodo in stroške prodajalca, ki jih je utrpel zaradi napačnih podatkov s strani kupca, prav tako in še posebej tudi zaradi zmanjšanja oz. stornacije naročila.

10.3. Za škode, ki niso nastale neposredno na blagu, prodajalec ne odgovarja, zlasti ne za izgubljeni dobiček in/ali druge premoženjske in nepremoženjske škode kupca. Opisana omejitev odgovornosti odpade, če se škoda povzroči namenoma ali iz velike malomarnosti. V kolikor je odgovornost izključena ali omejena, to velja tudi za  vse  sodelavce, zastopnike in druge osebe prodajalca in je v  tem primeru vrednostno omejena na neto znesek računa dobave blaga z napako.

10.4. Kupec je ob siceršnji odškodninski odgovornosti dolžen, to klavzulo v korist prodajalca prenesti tudi na svoje morebitne kupce, izvajalce del in druge odjemalce.

 

XI. Odstop terjatev in obvestila

11.1. Kupec se zavezuje, da ne bo tretjim osebam odstopil nobene terjatve do prodajalca brez njegove predhodne pisne potrditve.

11.2. Stranki se strinjata, da se kot pisna štejejo tudi sporočila preko ustreznih sredstev telekomunikacije (fax, elektronska pošta…), s tem, da se od naslovnika lahko zahteva potrditev prejema. V tem primeru je potrebna potrditev v roku 1 dneva.

 

XII. Višja sila

12.1. Kot nezmožnosti izpolnitve, za katere prodajalec ne odgovarja, se štejejo okoliščine kot so višja sila, ukrepi državnih organov in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, torej okoliščine, na katere pogodbena stranka ne more vplivati.

12.2. Za višjo silo se štejejo tudi okoliščine pri prodajalcu ali njegovih dobaviteljih: loma orodja ali strojeloma, prekoračitev dobavnih rokov ali izpadov dobav s strani predhodnih dobaviteljev,  pomanjkanja delovne sile, energije ali surovin, stavk, izprtja, prometnih motenj, odredb upravnih organov in podobno.

12.3. V primeru, da izpolnitev obveznosti prodajalca postane otežena ali nemogoča zaradi takšnih okoliščin, obveznost preneha za čas, ko je njena izpolnitev otežena ali nemogoča, če nastalih okoliščin ni mogla preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Takšne okoliščine prodajalca v tem času oproščajo izpolnjevanja obveznosti in odškodninske odgovornosti zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

12.4. Pogodbena stranka, ki uveljavlja nemožnost izpolnitve, mora obstoj takšnih okoliščin, ki izključujejo njeno odgovornost dokazati in o tem obvestiti nasprotno pogodbeno stranko takoj, ko izve za nastop takšnih okoliščin. Na isti način mora pogodbena stranka obvestiti nasprotno pogodbeno stranko o prenehanju okoliščin, ki so povzročile nemožnost izpolnitve. Če nasprotna pogodbena stranka ni primerno in takoj obveščena, je pogodbena stranka, ki uveljavlja nemožnost izpolnitve, odškodninsko odgovorna za nastalo škodo.

12.5. Če okoliščina traja več kot 3 mesece, se prodajalec in kupec dogovorita o spremembi/razveljavitvi naročila ali pogodbe

 

XIII. Spremenjene okoliščine in odstop od naročila

13.1. V primeru, da nastanejo po naročilu okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti prodajalca ali kupca v tolikšni meri, da naročilo očitno ne ustreza več pričakovanjem strank in bi ga bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti v veljavi takšno, kakršno je, lahko stranka, ki ji je izpolnitev obveznosti otežena, zahteva razvezo razmerja.

13.2. Prekinitev naročila ni mogoče zahtevati, če bi stranka, ki se sklicuje na spremenjene okoliščine, ob potrditvi naročila morala te okoliščine upoštevati ali če bi se jim bila lahko izognila oziroma če bi njihove posledice lahko odklonila. V takem primeru je stranka, ki uveljavlja klavzulo o spremenjenih okoliščinah, odškodninsko odgovorna.

13.3. Stranka, ki zahteva razvezo naročila, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti.

13.4. Naročilo se ne razveljavi, če druga stranka ponudi ali privoli, da se pogoji ustrezno spremenijo.

13.5. Prodajalec je upravičen do odstopa od izpolnitve naročila:

– če je zaradi višje sile, stavke ali siceršnjih okoliščin, ki jih ni sam povzročil, nezmožen izpolniti pogodbene obveznosti;

– če je kupec pismeno dogovorjeni plačilni rok prekoračil za več kot 20 dni brez soglasja prodajalca;

– če je kupec iz velike malomarnosti dal neresnične podatke o svojih obveznostih, ki ogrožajo njeno izpolnitveno sposobnost.

13.6. Kupec je upravičen odstopiti od naročila:

– če prodajalec namenoma ali iz velike malomarnosti povzroči, da dobava ni mogoča skladno z pogoji iz Potrditve naročila;

– če se prodajalec ne drži tudi naknadnega podaljšanega roka dobave. Naknadni rok kupec posreduje prodajalcu po pisni zahtevi prodajalca.

13.7. V primeru, da se naročilo sporazumno prekine, morata stranki druga drugi vrniti ali poravnati vse prejete storitve.

 

XIV. Varovanje poslovne skrivnosti

14.1. Kupec se zavezuje, da bo vse podatke, ki izhajajo iz poslovne dokumentacije in druge podatke, ki izvirajo iz poslovnega razmerja (izpolnitev naročila ali pogodbe) ohranjal kot poslovno skrivnost ves čas trajanja poslovnega razmerja.

14.2. Če obstaja možnost, da se prodajalcu povzroči občutna škoda zaradi izdaje poslovne skrivnosti tudi po prenehanju poslovnega razmerja (izpolnitev naročila ali pogodbe), se podatki še naprej ohranijo kot poslovna skrivnost, v vsakem primeru pa še najmanj 2 leti po zadnjem naročilu oz. prenehanju pogodbe.

14.3. Za poslovno skrivnost štejejo tehnična dokumentacija, dopisi, naročila, pogodbe, izračuni,  navodila, spiski, zapisniki in drugi podatki v materializirani ali nematerializirani obliki.

14.4. Kupec zaradi morebitnega kršenja poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja za materialno in nematerialno škodo.

 

XV. Spori in veljavnost določb

15.1. Ti Splošni pogoji se uporabljajo za urejanje razmerij, ki so veljavna za naročila in jih morebitna pogodba ne ureja. V primeru, da se s kupcem sklene posebna pogodba, katere določila niso v skladu s temi pogoji, se za urejanje posameznega odnosa uporabljajo določila dogovorjena v pogodbi.

15.2. V primerih, za katere ti ”Splošni prodajni pogoji podjetja Marex d.o.o.’ pogoji izrecno določajo, da nasprotni dogovor ni mogoč, se uporablja vsebina teh pogojev.

15.3. Vsi morebitni spori, ki lahko nastanejo v zvezi z veljavno sklenitvijo, kršenjem, prenehanjem in pravnimi razmerji, ki so povezani z naročilom kupca in njegovim izpolnjevanjem, se bodo reševali sporazumno. Za spore, ki jih ne bo mogoče rešiti na ta način, bo pristojno sodišče v Grosuplju, uporabljalo pa se bo slovensko materialno pravo.

15.4. Če so ali postanejo posamezna določila teh ‘Splošnih prodajnih pogojev podjetja Marex d.o.o.’ v celoti ali delno neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb in ‘Splošnih prodajnih pogojev podjetja Marex d.o.o. kot takih.